• Strona główna
 • Kontakt
 • Aktualności
BIP
mask

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

http://www.npn.pl/sites/default/files/logo9.gif

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki z programu przeznaczone zostaną między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Cel

Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Budżet

Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności, a dodatkowo także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość zaangażowanych środków wyniesie 27,41 mld euro.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

 4. Infrastruktura drogowa dla miast

 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce

 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury

 10. Pomoc techniczna

Instytucje realizujące Program

W realizacji programu uczestniczy wiele instytucji. Instytucja Zarządzająca może powierzyć zadania Instytucjom Pośredniczącym, a te – Instytucjom Wdrażającym. W porozumieniach pomiędzy instytucjami określony jest zakres zadań i kompetencji.

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy do spaw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwa Rozwoju).

W przypadku POIiŚ funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

Ministerstwo Środowiska,

Ministerstwo Energii,

Ministerstwo Zdrowia,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji temat Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na stronie www.pois.gov.pl