• Strona główna
  • Kontakt
  • Aktualności
BIP
mask

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekty"Naucz się parku. Dworek w kurowie bazą edukacji przyrodniczej"

W ramach zadania wyposażono salę edukacyjną w siedzibie Dyrekcji Parku w systemy projekcji, nagłośnienia, sterowania i zaciemnienia. Ponadto zaadaptowano do prowadzenia zajęć laboratoryjnych pomieszczenie werandy, zakupiono wyposażenie biblioteki Parku oraz zakupiono sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dzięki dofinansowaniu opracowaniu i wydano następujące wydawnictwa: broszurę informacyjną „Po co nam pomniki przyrody” folder „Stare drzewa”, pakiet edukacyjny z filmem „Narwiański Park Narodowy” oraz Kalendarz Narwiański na rok 2008. Ponadto w ramach realizacji zadania zorganizowano wystawę edukacyjną „Stare drzewa” oraz przeprowadzono zajęcia edukacyjne z cyklu „Naucz się Parku”.

Koszt realizacji zadania wyniósł 189 407 zł z czego 168 455 zł stanowiło dofinansowanie otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


"Adaptacja i rozbudowa budynku młynarzówki na potrzeby ośrodka dydaktyczno-muzealnego w narwiańskim parku narodowym"

W ramach realizacji zadania opracowano koncepcję ośrodka oraz ekspertyzę na temat oceny technicznej obiektu. Wykonano również projekt budowlany ośrodka dydaktyczno - muzealnego w Narwiańskim Parku Narodowym, który zawiera projekt prac remontowo - adaptacyjnych istniejącego budynku, projekt budynku nowego wraz z projektem ekspozycji przyrodniczej, projekt zagospodarowania terenu oraz kosztorys. Dokument te pozwalają na wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Koszt realizacji zadania wyniósł 278 880 zł i w całości był finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


"Ochrona siedlisk cennych ptaków wodnobłotnych poprzez wykup gruntów prywatnych"

Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania „OCHRONA SIEDLISK CENNYCH PTAKÓW WODNOBŁOTNYCH POPRZEZ WYKUP GRUNTÓW PRYWATNYCH” (Numer umowy dotacji 53/2008/Wn50/OP-WK/D) dofinansowano wykup 10,52ha gruntów prywatnych na rzecz Narwiańskiego Parku Narodowego.

Wartość przedsięwzięcia 21.244,96zł


"Ochrona siedlisk wodniczki w narwiańskim parku narodowym"

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji Nr 221/2008/Wn50/OP-WK/D z dnia 01.10.2008 roku.

Głównym zadaniem w ramach projektu jest stworzenie 51 ha siedlisk odpowiednich dla wodniczki oraz innych ptaków związanych z terenami otwartymi poprzez wykaszanie i odkrzaczanie. W ramach zadania zakupiono również sprzęt niezbędny do kontroli ornitologicznej.

Kwota dofinansowania 81 430zł.

Jest to kontynuacja projektu rozpoczętego w 2005 roku, którego dofinansowanie pochodziło również z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Prowadzone przez 3 lata wykaszanie i odkrzaczanie spowodowało, „otwarcie” terenu i umożliwiło powrót wodniczki i innych ptaków wodno-błotnych, w rejon, który przez wiele lat był dla nich niedostępnych.


"Zwiększenie powierzchni siedlisk gatunków chronionych wodniczki i derkacza w narwiańskim parku narodowym poprzez wykup gruntów prywatnych"

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji Nr 298/2009/Wn-10/OP-WK/D z dnia 15.07.2009roku.
Głównym celem projektu jest wykup 80ha gruntów w celu stworzenie nowych siedlisk dla gatunków - wodniczki i derkacza.

Kwota dofinansowania 264.000zł.


"Wyposażenie i modernizacja bazy dla monitorowania jakosci i ilości wód powirzchniowych w narwiańskim parku narodowym"

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji Nr 277/2009/Wn-10/OP-MN/D z dnia 07.07.2009 roku.

W ramach realizacji zadania zmodernizowany został systemu monitorujący poziom wód powierzchniowych na obszarze Narwiańskiego Parku Narodowego. Modernizacja objęła zmianę rodzaju transmisji zbieranych danych, która obecnie odbywa się za pomocą GPRS/GSM. System monitorujący został wyposażony w urządzenia do pomiaru jakości wód powierzchniowych: odczyn pH, tlen rozpuszczony, chlorofil „a”, mętność, przewodność elektrolityczna oraz temperaturę wody. pomiary są wykonywane automatycznie, a zebrane dane są przesyłane pakietami do bazy danych w siedzibie Parku. 

W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono również sprzęt przenośny do badań w terenie: czujnik do pomiaru prędkości przepływu wody w rzece oraz sonda do pomiaru jakości wód powierzchniowych.

Koszt realizacji zadania wynosi 382 659,48 zł w całości dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Projekty"Monitoring ekosystemów hydrogenicznych – wdrozenia sio w narwiańskim parku narodowym"

Projekt finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy dotacji Nr 315/2010/Wn-50/OP-IN/D z dnia 30.07.2010r.

W dniu 31.08.2010r. w siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, został wyłoniony Wykonawca na realizację zadania „Monitoring ekosystemów hydrogenicznych - wdrożenia SIP w Narwiańskim Parku Narodowym.”

W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy-zestaw komputerowy z drukarką wielofunkcyjną, komputer przenośny, dwa profesjonalne GPS-y, dalmierz laserowy oraz komputer polowy. Głównym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie monitoringu wód powierzchniowych, odbywającego się od 2009r. automatycznie, w Systemie Informacji Przestrzennej. W tym celu zakupione zostanie nowe oprogramowanie o funkcjonalności GIS, z przeznaczeniem dla jednostek merytorycznych i terenowych oraz serwer GIS dla administratora.

Zostanie stworzona nowa mapa z systemu monitoringu wód, która będzie zawierała informacje o poziomach oraz jakości wód powierzchniowych w punktach gdzie rozmieszczone są stacje pomiarowe.

Od 2002r. Park dokonuje stale wykupów gruntów, od właścicieli prywatnych, na rzecz Skarbu Państwa, w związku z czym zostanie wykonana aktualizacja ewidencji gruntów będących w Zarządzie Narwiańskiego Parku Narodowego. Obecnie Park dysponuje jedynie mapami cyfrowymi w formacie zapisu *dgn. Realizowane zadanie przewiduje zakup aplikacji konwertujących oraz konwersję bazy danych formatu *dgn. do *shp., którym posługuje się większość użytkowników GIS-u w Polsce. W ramach realizacji zadania przewidziano również zakup aplikacji i transformację  danych wektorowych i rastrowych z układu „65” do układu „2000”.

Koszt realizacji zadania wynosi 178 537,79 zł w całości dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Ochrona cennych siedlisk oraz siedlisk ptaków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz obszarach Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna oraz PLB 200001 Bagienna Dolina Narwi

Ochrona cennych siedlisk oraz siedlisk ptaków w Narwiańskim Parku Narodowym oraz obszarach Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna oraz PLB 200001 Bagienna Dolina Narwi” dofinansowanego w ramach umowy z 05.10.2020 Nr 1884/2020/Wn10/OP-wk/D.

 W ramach zadania korzystając z prawa pierwokupu wykupiono na rzecz Skarbu Państwa działki o numerach: 315/12, 315/13, 341 obręb ewidencyjny Bokiny gmina Łapy położone w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego. Łączna powierzchnia wykupionych działek to 3,541ha. Działki wykupione zostały w celu ochrony siedliska Natura 2000 – 6430 ziołorośla nadrzeczne oraz w celu ochrony siedlisk leśnych oraz siedlisk cennych ptaków wodnobłotnych. Działki zostaną włączone do zabiegów ochronnych ich zakup pozwoli na tworzenie zwartych kompleksów gruntów w zarządzie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Koszt realizacji zadania wyniósł 33 574,60 złotych. Całość zadania sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.